Poverty rates by metro/nonmetro residence, 1959-2019