Metropolitan (metro), nonmetropolitan (nonmetro)-micropolitan (micro), and nonmetro-noncore counties, 2023

A map shows U.S. counties by their 2023 status: metro, nonmetro-micropolitan, and nonmetro-noncore counties

Metropolitan (metro), nonmetropolitan (nonmetro)-micropolitan (micro), and nonmetro-noncore counties, 2023


Download higher resolution chart (4166 pixels by 3444, 600 dpi)