U.S. wheat season-average farm price rises as stocks, stocks-to-use tighten